POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.urwis.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321159, o numerze NIP 6342702369, o numerze REGON 241087230, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwaną dalej Sprzedawcą. Alsen Marketing sp. z o.o. informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późń. zm.).

2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod podanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: sklep@urwis.pllub, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, pod adresem mailowym: zgloszenia@urwis.pl, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8.00 do godz. 17.00 z telefonu komórkowego: 32 775 27 20 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

3. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż: (i) rzeczy ruchomych (zwanych dalej: Towarami), w tym Towarów z elementami cyfrowymi oraz (ii) treści cyfrowych dostarczanych na materialnych nośnikach (zwanych dalej: Produktami cyfrowymi, zaś Towary i Produkty cyfrowe zwane są dalej łącznie: Produktami). Informacje zawarte na stronie www.urwis.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

4. Kupujący może korzystać ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: Konto), zgodnie z postanowieniami ust. 14 Regulaminu albo nie tworzyć Konta i składać zamówienia, o których mowa w ust. 5, a także korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust. 17, dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.

5. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o Produktach, dokonuje wyboru Produktu, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten Produkt, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności (spośród dostępnych dla danego Produktu). Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą informuje Sprzedawcę podczas składania zamówienia w Sklepie o tym, czy zawierana umowa ma dla niego charakter zawodowy. Kupujący może złożyć zamówienie:

  1. bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu się na Koncie lub bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie Towaru lub umowy o dostarczenie wskazanego przez siebie Produktu cyfrowego na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem oraz prawu Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, do odstąpienia od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. telefonicznie – na numer Infolinii podany w ust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie Towaru lub umowy o dostarczenie wskazanego przez siebie Produktu cyfrowego, na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem oraz prawu Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie, zgodnie z procedurą określoną w ust. 5 lit. a, jednocześnie z wyświetleniem komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, do Kupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem. Wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłana również do Kupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie z postanowieniami ust. 5 lit. b. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia telefonicznego Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu Towaru lub umowy o dostarczenie wskazanego w zamówieniu Produktu cyfrowego. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez Sprzedawcę umowa sprzedaży Towaru/umowa o dostarczenie Produktu cyfrowego między stronami nie zostaje zawarta. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę.

7. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 5 jest rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, z uwagi na dostępność Produktów lub inne przesłanki wskazane w ust. 9. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego Produktu lub z uwagi na inne przesłanki wskazane w ust. 9, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia, stosownie do postanowień ust. 6 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 13, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminie określonym w ust. 6 powyżej, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień na takie Produkty następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 7, w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych Produktów, w tym nieprawidłowej ceny Produktów, niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Produkt w terminie, o którym mowa w ust. 12, uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane nie są prawidłowe, błędów popełnionych przez Klienta przy składaniu zamówienia lub, jeżeli ilość zamawianych sztuk tego samego Produktu jest wyższa niż 10szt. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli wskutek błędów popełnionych przez Klienta przy składaniu zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Klientem lub dostarczenia Produktu.

10. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 6. Faktura ma postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

11. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy Produkcie jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jest o tym informowany przed otrzymaniem ww. informacji.

12. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za Produkt zamówiony w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 5, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego Produktu lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 5):

  1. płatność przy odbiorze Produktów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych Produktów;
  2. płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  3. płatność z góry kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności; przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności;
  4. płatność z wykorzystaniem kredytu ratalnego.

13. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego Produktu, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wynosi 4 dni robocze. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski, a w przypadku niektórych Produktów, również do wybranego przez Kupującego paczkomatu, znajdującego się na terytorium Polski. Dostępne w odniesieniu do konkretnego towaru opcje dostawy, koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 5. W przypadku Towarów wielkogabarytowych Towary te są dostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji wniesienia Towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w tym budynku.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

14. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta. Z uwagi na uwarunkowania systemowe wynikające z tego, że Sprzedawca jest właścicielem kilku sklepów internetowych prowadzonych na tej samej platformie – dokonanie rejestracji Kupującego w Sklepie, a tym samym utworzenie Konta Kupującego w Sklepie skutkuje jednoczesnym automatycznym utworzeniem konta Kupującego w sklepach internetowych: www.zadowolenie.pl, www.alsen.pl, www.kakto.pl („Inne sklepy Sprzedawcy”). Konta w Innych sklepach Sprzedawcy zostaną automatycznie utworzone również tym Kupującym, którzy posiadają już Konto w Sklepie na dzień 17.05.2023. Kupujący może zalogować się na konto w Innym sklepie Sprzedawcy przy pomocy tych samych danych logowania, które podał podczas rejestracji w Sklepie. Kupujący, dla którego Konto w Sklepie zostało utworzone automatycznie podczas rejestracji w Innym sklepie Sprzedawcy, zobowiązany jest do dokonania akceptacji niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Konta w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola akceptacji.

15. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 14, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego w Sklepie oraz kont w Innych Sklepach Sprzedawcy, jak również udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Kontach funkcjonalności (w szczególności: możliwości zarządzania danymi osobowymi Kupującego, składania zamówień, wglądu w status złożonych zamówień, wglądu w historię zakupów Kupującego w danym Sklepie lub Innym Sklepie, możliwości składania reklamacji dotyczących nabytych Produktów), z zastrzeżeniem, że warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności danego Innego sklepu Sprzedawcy jest uprzednia akceptacja przez Kupującego regulaminu tego Innego sklepu Sprzedawcy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Kupujący może również samodzielnie usunąć Konto, poprzez odpowiednią funkcjonalność dostępną w Koncie. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta w Sklepie i Kont w Innych sklepach Sprzedawcy oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy.

16. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.

17. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu Produktów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych Produktach;

b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, w sposób określony w ust. 5, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;

c) innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.

18. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 17, mają charakter nieodpłatny, chyba że w przypadku danej funkcjonalności Sprzedawca, przed skorzystaniem z niej przez Kupującego, wyraźnie poinformował Kupującego, zgodnie z przepisami prawa, o konieczności poniesienia opłaty i wysokości tej opłaty. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.

19. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 15 i 17, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

20. Kupujący zobowiązany jest do:

a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 15 i 17 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 15 i 17 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

21. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 5, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

23. Uwzględniając brzmienie art. 24 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem oraz Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:

a) w przypadku umowy sprzedaży Towarów, w tym Towarów z elementami cyfrowymi oraz umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu,

b) w przypadku umowy sprzedaży Towarów/umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych, obejmującej wiele Produktów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów,

c) w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

24. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (sugerowaną przez Sprzedawcę formą odstąpienia od umowy, zapewniającą najsprawniejszy przebieg rozliczeń między stronami, jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres mailowy: zgloszenia@urwis.pl).

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe ( Wzór formularza odstąpienia od umowy )

Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą proponowany adres wysyłki Produktu oraz numer RMA zwrotu. Wskazanie przez Kupującego podanego przez Sprzedawcę numeru RMA na liście przewozowym, jak również dostarczenie przez Kupującego zwracanego Produktu na adres podany przez Sprzedawcę, usprawni przebieg rozliczeń pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia od umowy.

25. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

26. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

27. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego Kupujący jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego Produktu cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim, a Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu dalsze korzystanie z takiego Produktu cyfrowego.

28. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie. Jednak, według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 1000 zł.

29. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

30. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

31. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem oraz Kupującemu będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu Towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przykazał Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające informację o takiej zgodzie udzielonej przez Kupującego;

m) o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupujący wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

32. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów prezentowanych w Sklepie. Produktu te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany Produktu, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego Produktu w Sklepie. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy Produktu, Sprzedawca może udzielić Kupującemu pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta, pod warunkiem, że Kupujący prześle Sprzedawcy zgłoszenie takiej reklamacji na formularzu reklamacji, o którym mowa w pkt 41 poniżej, pisemnie lub mailowo, na adres mailowy: zgloszenia@urwis.pl. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia takiej reklamacji Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą adres wysyłki Produktu oraz numer RMA. Wskazanie przez Kupującego podanego przez Sprzedawcę numeru RMA na liście przewozowym, jak również dostarczenie przez Kupującego zwracanego Produktu na adres podany przez Sprzedawcę, warunkuje udzielenie przez Sprzedawcę Kupującemu pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego Produktu w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.

33. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu niezgodności Towaru lub Produktu cyfrowego z umową, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru lub Produktu cyfrowego z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. W odniesieniu do Produktów cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Produkt cyfrowy, zgodnie z umową, miał być dostarczany. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową tych elementów cyfrowych, dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane – czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru lub Produktu cyfrowego z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

33a. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Kupującemu aktualizacje niezbędne do zachowania zgodności z umową Produktów cyfrowych lub Towarów z elementami cyfrowymi oraz poinformował Kupującego o konsekwencjach ich niezainstalowania, a Kupujący nie zainstalował tych aktualizacji w rozsądnym czasie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności takiego Produktu cyfrowego lub Towaru z elementami cyfrowymi wynikający z braku aktualizacji.

33b. Kupujący zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu cyfrowego z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego.

34. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z umową, zobowiązany jest on udostępnić sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą na sposób udostępnienia Towaru podlegającego naprawie lub wymianie poprzez przekazanie Towaru kurierowi zamówionemu przez Sprzedawcę.. Jeżeli natomiast, ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

35. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu niezgodności Towaru lub Produktu cyfrowego z umową, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 15 i 17.

36. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy: zgloszenia@urwis.plkorzystając ze wzoru formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu, bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji

37. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu niezgodności Towaru lub Produktu cyfrowego z umową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Umowy między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

39. W dniu wejścia w życie Regulaminu Sprzedawca nie prowadzi weryfikacji źródła opinii o produktach wystawionych przez konsumentów i widocznych na stronie internetowej Sklepu.

40. W procesie rejestracji Konta, podczas składania zamówienia, jak również korzystania z formularzy kontaktowych/zgłoszeniowych dostępnych w Sklepie, Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży. Udostępnione Sprzedawcy dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu.

41. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 15. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa w zd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 15 ulega rozwiązaniu z upływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6 przed wejściem w życie zmian. Takie zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

42. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: www.urwis.pl/regulamin. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

43. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

44. Sprzedawca został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Kupujący będący konsumentem będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Kupującego skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sprzedawcy pomimo wystosowania skargi przez Kupującego o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.

45. Regulamin wchodzi w życie dn. 17.05.2023 r.