1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „kupon rabatowy", który to kupon wystawiany jest przez ALSEN MARKETING sp. z o.o., w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321159, o numerze NIP 6342702369, o numerze REGON 241087230, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwany dalej Wystawcą.
 2. Promocja „kupon rabatowy" oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów za pomocą wystawienia unikalnego kodu rabatowego, zwana dalej kuponem rabatowym lub promocją.
 3. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie w sklepie internetowym Wystawcy, z zarejestrowaną domeną pod adresem: www.wyspaszkrabow.pl, składając zamówienie w dowolnej oferowanej przez Wystawcę formie.
 4. Uczestnikiem promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon rabatowy i zrealizować go za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy, ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Kupony rabatowe nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu).
 7. Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę, cenę promocyjną.
 8. Wartość kuponu rabatowego może ulec zmianie w trakcie trwania promocji.
 9. Kuponu rabatowy można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
 10. Jeden Uczestnik promocji może użyć maksymalnie trzech, różnych kuponów rabatowych w ciągu 30 dni. Wyjątkiem od tej zasady jest kod rabatowy przyznawany za zapis do Newslettera. Jeden użytkownik może skorzystać z tej promocji tylko jeden raz.
 11. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 12. Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.
 13. Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem zgloszenia@wyspaszkrabow.pl
 14. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.
 15. Regulamin korzystania z promocji jest dostępny na stronie www.wyspaszkrabow.pl/regulamin-kodow-rabatowych.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 17. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2024